Tietosuojailmoitus – kestävät yhteisölliset elämäntavat

Kuvaus henkilötietojen käsittelystä tieteellisessä tutkimuksessa (tietosuojailmoitus EU (679/2016) 13, 14, 30 artikla)                                                                                                                

  1. Kestävät yhteisölliset elämäntavat -tutkimuksessa käsiteltävät henkilötiedot

Kestävät yhteisölliset elämäntavat -tutkimuksen tieteellisenä tavoitteena on tarkastella ensimmäisen vuoden luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä ja asenteita kestävästä elämäntavasta ja sen saavuttamisesta sekä muutosta, jonka luokanopettajaopiskelijoiden ajattelussa tapahtuu opintojen aikana. Erityisesti tutkimuksessa tarkastellaan osallistujien ajattelua, joka kohdistuu kestävän elämäntavan ja koulutuksen sekä kasvatuksen väliseen suhteeseen. Tässä viitekehyksessä tarkastelun kohteena on myös luokanopettajaopiskelijoiden käsitykset opettajan asemasta ja roolista kestävän elämäntavan saavuttamisessa.

Tutkimuksessa Sinusta kerätään seuraavia henkilötietoja: kyselyvastaukset ja nimi. Tutkimuksessa saatetaan myös haastatella osallistujia, jolloin tallennetaan ääntä ja tehdään haastattelumuistiinpanoja. Tutkimuksessa saatetaan hyödyntää myös koulutuksen aikana syntynyttä materiaalia (esim. Prope) ja tästä tiedotetaan ja kysytään opiskelijoilta lupa erikseen

Tämä tietosuojailmoitus on julkaistu tutkimuksen verkkosivulla ja tutkittavalle on annettu suora linkki sähköisellä kyselylomakkeella näihin tietoihin.

  • Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste tutkimuksessa/arkistoinnissa

☒ Käsittely on tarpeen tieteellistä tai historiallista tutkimusta taikka tilastointia varten ja se on oikeasuhtaista, sillä tavoiteltuun yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen nähden (tietosuojain 4 §:n 3 kohta)

Henkilötietojen siirto EU/ETA ulkopuolelle

Tutkimuksessa tietojasi ei siirretä EU/ETA -alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaaminen

Henkilötietojen käsittely tässä tutkimuksessa perustuu asianmukaiseen tutkimussuunnitelmaan ja tutkimuksella on vastuuhenkilö. Henkilötietojasi käytetään ja luovutetaan vain historiallista/ tieteellistä tutkimusta taikka muuta yhteensopivaa tarkoitusta varten (tilastointi) sekä muutoinkin toimitaan niin, että Sinua koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille.

Tunnistettavuuden poistaminen

☒  Suorat tunnistetiedot poistetaan suojatoimena aineiston perustamisvaiheessa (pseudonymisoitu aineisto, jolloin tunnistettavuuteen voidaan palata koodin tai vastaavan tiedon avulla ja aineistoon voidaan yhdistää uusia tietoja).

Tutkimuksessa käsiteltävät henkilötiedot suojataan

Tietoja säilytetään ja käsitellään tietokoneella, johon kirjautuminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käytettävät tiedostot (esim. excel) suojataan myös salasanalla.

Tutkimuksesta on tehty erillinen tietosuojan vaikutustenarvio/tietosuojavastaavaa on kuultu vaikutustenarvioinnista

☐  Kyllä ☒ Ei, koska tämän tutkimuksen vastuullinen johtaja on tarkastanut, ettei vaikutustenarviointi ole pakollinen.

Tutkijat ovat suorittaneet tietosuoja ja tietoturvakoulutukset

☒  Kyllä

Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

☒ Tutkimusrekisteri anonymisoidaan eli kaikki tunnistetiedot poistetaan täydellisesti, jotta paluuta tunnisteelliseen henkilötietoon ei ole eikä aineistoon voida yhdistää uusia tietoja tai

Lisätietoa arkistoinnin kestosta ja paikasta:

Aineisto arkistoidaan Jyväskylä yliopistoon toistaiseksi.

Rekisterinpitäjä(t) ja tutkimuksen tekijät

Tämän tutkimuksen rekisterinpitäjä on:

Jyväskylän yliopisto, Seminaarinkatu 15, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Vaihde (014) 260 1211, Y-tunnus 0245894-7. Jyväskylän yliopiston tietosuojavastaava: tietosuoja(at)jyu.fi, puh. 040 805 3297.

Tutkimuksen vastuullinen johtaja:

Matti Rautiainen,

+358408053368,

matti.a.rautiainen@jyu.fi,

Ruusupuisto, RUU-rakennus, Alvar Aallon katu 9, PL 35, FI-40014 Jyväskylän yliopisto

Yhteyshenkilö:

Mikko Hiljanen,

+358408054805,

mikko.hiljanen@jyu.fi,

Ruusupuisto, RUU-rakennus, Alvar Aallon katu 9, PL 35, FI-40014 Jyväskylän yliopisto.

Tutkimuksen suorittajat:  

Vastuullisen johtajan ja yhteyshenkilön lisäksi tutkimuksen suorittaa:

Tommi Hämäläinen

tommi.m.s.hamalainen@jyu.fi

Ruusupuisto, RUU-rakennus, Alvar Aallon katu 9, PL 35, FI-40014 Jyväskylän yliopisto.

Muut tutkimuksen suorittajat (henkilötietoja käsittelevät henkilöt) ovat sopimussuuhteessa Jyväskylän yliopistoon.  Lisätietoja henkilöistä saa tutkimuksen johtajalta.

Tutkimuksen rekisterinpitäjä on Jyväskylän yliopisto. Osa tutkimusaineistosta kerätään Webropol-ohjelmalla, jonka kanssa rekisterinpitäjällä on sopimus.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla)

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi ja mitä henkilötietojasi käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla)

Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä.

Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetuksen 17 artikla)

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista tietyissä tapauksissa. Oikeutta tietojen poistamiseen ei kuitenkaan ole, jos tietojen poistaminen estää tai vaikeuttaa suuresti käsittelyn tarkoituksen toteutumista tieteellisessä tutkimuksessa.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietosuoja-asetuksen 18 artikla)

Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa kuten, jos kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden.

Vastustamisoikeus (tietosuoja-asetuksen 21 artikla)

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittely perustuu yleiseen etuun tai oikeutettuun etuun. Tällöin yliopisto ei voi käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos se voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää oikeutesi.

Oikeuksista poikkeaminen

Tässä kuvatuista oikeuksista saatetaan tietyissä yksittäistapauksissa poiketa tietosuoja-asetuksessa ja Suomen tietosuojalaissa säädetyillä perusteilla siltä osin, kuin oikeudet estävät tieteellisen tai historiallisen tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti. Tarvetta poiketa oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Profilointi ja automatisoitu päätöksenteko

Tutkimuksessa henkilötietojasi ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon. Tutkimuksessa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena ei ole henkilökohtaisten ominaisuuksiesi arviointi, ts. profilointi vaan henkilötietojasi ja ominaisuuksia arvioidaan laajemman tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen

Jos sinulla on kysyttävää rekisteröidyn oikeuksista, voit olla yhteydessä yliopiston tietosuojavastaavaan. Kaikki oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt toimitetaan Jyväskylän yliopiston kirjaamoon. Kirjaamo ja arkisto, PL 35 (C), 40014 Jyväskylän yliopisto, puh. 040 805 3472, e-mail: kirjaamo(at)jyu.fi. Käyntiosoite: Seminaarinkatu 15 C-rakennus (Yliopiston päärakennus, 1. krs), huone C 140.

Tietoturvaloukkauksesta tai sen epäilystä ilmoittaminen Jyväskylän yliopistolle

Sinulla on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkasi sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli katsot, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

Tietosuojavaltuutetun toimiston ajantasaiset yhteystiedot: https://tietosuoja.fi/etusivu