Tutkimukset ja julkaisut

Oheiseen listaan on koottu Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia ja julkaisuja demokratiakasvatuksesta vuodesta 2017 alkaen (uusin ensimmäisenä).

Rautiainen, Matti, Hiljanen, Mikko. & Männistö Perttu. (2022). Lupaus paremmasta. Demokratia ja koulu Suomessa. Into Kustannus.

Hiljanen, Mikko, Tallavaara, Riitta, Rautiainen, Matti, & Männistö, Perttu. (2021). Demokratiakasvatuksen tiellä? Toimintatutkimus luokanopettajaopiskelijoiden kasvusta demokratiakasvattajiksiKasvatus ja aika15(3-4), 350-368.

Kasa, Tuija, Rautiainen, Matti, Malama, Miia & Kallioniemi, Arto. (2021). ’Human rights and democracy are not self-evident’. Finnish student teachers’ perceptions on democracy and human rights education. Human Rights Education Review4(2), 69-84.

Männistö, Perttu (2020). The state of democracy education in Finnish primary school-education. JYU DISSERTATIONS 285.

Fornaciari, Aleksi (2020). Luokanopettajan yhteiskuntasuuntautuneisuus ja sen kriittinen potentiaali. JYU DISSERTATIONS 307.

Moisio, Olli.-Pekka., & Rautiainen, Matti. (2020). Utopian Education. May the Hope Be With You. Teoksessa T. Eskelinen (toim.), The Revival of Political Imagination. Utopia as Methodology (pp. 97-112). Zed Books.

Fornaciari, Aleksi; Rautiainen, Matti (2020)
Finnish teachers as civic educators. From vision to action. Citizenship Teaching and Learning, 15 (2), 187–201.

Rautiainen, Matti (2020)
Historian opetusta Berliinin taivaan alla. Matka demokratiakansalaisuuden sydämeen. Kasvatus ja aika, 14 (2), 169–174.

Raiker, A., Rautiainen, M. & Saqipi, B. (toim.) (2020)
Teacher Education and the Development of Democratic Citizenship in Europe. London: Routledge.

Virtanen, A. (2020)
Tavoitteena demokraattinen kansalaisuus? Analyysi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden demokratia- ja kansalaisuuskäsitteistä. Pro gradu-tutkielma.

Rautiainen, M. (toim.). (2019)
Towards a better democracy: Council of Europe’s Competences for Democratic Culture in Education and Teaching. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos.

Hiljanen, M & Rautiainen, M. (2019)
Koulujen toimintakulttuuri kaipaa demokratisoimista. Suomen Kuvalehti 30.5.2019.

Mäensivu, Marja (2019)
Hierarkia ja demokratia opiskelutilanteiden jäsentäjinä : tapaustutkimus luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksia ja toimintaa ohjaavista kehyksistä. JYU dissertations, 80. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 

Männistö, Perttu; Hiljanen, Mikko; Rautiainen, Matti (2019)
Tavoitteena elämäntapa: demokratiakasvatuksen suuntia tulevaisuuteen. Ruusupuiston kärkiuutiset, 2019 (5).

Nyman, J. & Toivonen, I-S. (2019)
Koulu demokraattisena tilana: Opettajien näkemyksiä koulun yhteiskunnallisesta roolista, demokratiakasvatuksesta ja koulun demokratiakulttuurista. Pro gradu-tutkielma.

Moisio, O.-P., & Rautiainen, M. (2018)
Utopia ja kasvatus. Teoksessa M. Mentula, K. Lakkala, S. Suominen, & H. Era (toim.), Utopia työkaluna. Irti vaihtoehdottomuuden valheesta. Helsinki: Demokraattinen sivistysliitto, 115–126.

Rautiainen, M. (toim.). (2018)
Kohti parempaa demokratiaa: Euroopan neuvoston demokratiakulttuurin kompetenssit kasvatuksessa ja opetuksessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos.

Saukkonen, S. & Moilanen, P. (toim.) (2018)
Vastuuseen kasvaminen ja kasvattaminen. Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Raiker, A., & Rautiainen, M. (toim.). (2017)
Educating for Democracy in England and Finland. Principles and Culture. Routledge.

Männistö, P., Rautiainen, M., & Vanhanen-Nuutinen, L. (toim.). (2017)
Hyvän lähteillä. Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus opetustyössä. Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos.

Rautiainen, M. (2017)
Osallisuus ja demokratia koulussa. Teoksessa S. Elo, K. Kaihari, P. Mattila, & L. Nissilä (toim.), Rakentavaa vuorovaikutusta. Opas demokraattisen osallisuuden vahvistamiseen, vihapuheen ja väkivaltaisen radikalismin ennaltaehkäisyyn. Helsinki: Opetushallitus, 17–20.

Toom, A., Rautiainen, M., & Tähtinen, J. (toim.). (2017)
Toiveet ja todellisuus. Kasvatus osallisuutta ja oppimista rakentamassa. Suomen kasvatustieteellinen seura.

Fornaciari, A. & Männistö, P. (2017)
Yhteiskuntasuhde osana luokanopettajan ammattia. Traditionaalista vai orgaanista toimijuutta? Kasvatus, 48 (4), 353–368.